Endüstri Mühendisliğini tanımlarken bazı temel vurgular vardır. Aşağıda bu vurgular farklı şekillerde ifade edilmiş. Derlemeyi yapan değerli meslektaşımız Turgay KAYAER’e teşekkür ediyorum. (BEM)

1) “Bütünleşik üretim ve hizmet sistemlerinin tasarımının yapılması, planlanması, bu sistemlerin yönetimi, çevrimi, girdilerin en efektif şekilde kullanılması ve süreçlerin performansının yükseltilmesi, bağıl olarak çıktı miktarlarının ve kalitesinin arttırılması endüstri mühendislerinin başlıca görev ve sorumluluk alanlarıdır. Endüstri mühendisleri, insan odaklı olarak, bütünsel bir bakış açısıyla, sosyal bilimler, bilgisayar bilimleri, temel bilimler, yönetim bilimleri, çağdaş iletişim becerileri ile birlikte fiziksel, davranışsal matematik ve istatistik olasılıktan yararlanır.”

2) “Endüstri mühendisliği, üretkenliğin, verimliliğin, uyumluluğun ve kalitenin arttırılması ve sistemlerin, ürünlerin ve hizmetlerin yaşam çevrimleri boyunca sürekli iyileştirilmesi amacını güden bir mühendislik dalıdır.”

3) “Endüstri mühendisliği, en genel anlamda üretim-yönetim sistemlerinde verimliliği ve üretkenliği artırmak için yapılan çalışmaların tümüdür. Üretim-yönetim sistemlerinde, makine, malzeme, insan, yöntem, bilgi gibi çok sayıda ve değişik tür girdiler alınıp dönüştürülerek mal ve hizmet üretilir. Bu mühendislik dalında makine, hammadde ve işgücünün en etkin ve ekonomik olarak kullanılması, üretim araçlarının seçimi, düzenlenmesiyle ilgili her türlü kontrol ve analiz çalışmaları yapılmaktadır.”

4) “Endüstri Mühendisliği insan, makina ve malzemeden oluşan bütünleşik sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve kurulması ile ilgilenir. Bu tür sistemlerden elde edilecek sonuçların belirlenmesi, kestirilmesi ve değerlendirilmesinde matematik, fizik ve sosyal bilimlerdeki özel bilgi ve beceriyi mühendislik çözümleme ve tasarımının ilke ve yöntemleriyle birleştirerek kullanır. (Amerika Endüstri Mühendisleri Odası)”

5) “Endüstri Mühendisleri bütünleşik üretim ve hizmet sistemlerinin tasarımını yapar, planlar, bu sistemleri yönetir ve çevrimini sağlar. Girdilerin en efektif şekilde kullanılması ve süreçlerin performansının yükseltgenmesi, bağıl olarak çıktı miktarlarının ve kalitesinin arttırılması Endüstri Mühendislerinin başlıca görev ve sorumluluk alanlarıdır. Endüstri Mühendisleri bu görev ve sorumlulukları yerine getirirlerken sosyal bilimler, bilgisayar bilimleri, temel bilimler, yönetim bilimleri, çağdaş iletişim becerileri ile birlikte fiziksel, davranışsal matematik, istatistik/olasılıktan yararlanırlar.”

6) “Endüstri Mühendisliği, üretkenliğin, verimliliğin, uyumluluğun ve kalitenin artırılması ve sistemlerin, ürünlerin ve hizmetlerin yaşam çevrimleri boyunca sürekli iyileştirilmesi amacını güden bir mühendislik dalıdır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, planlamacı, tasarımcı, uygulamacı ve bütünleşik imalat ve servis sistemi yöneticisi olarak görev yapmaktadırlar.”

7) “Endüstri mühendisliği, insan, makina, malzeme, bilgi ve finansmanın belirli amaçlar için bütünleştirildiği faaliyet sistemleri ile ilgilidir. Ele aldığı düzenlemelerin tasarımı, kurulması, iyileştirilmesi, planlaması ve kontrolü konularında rol oynar. Bu ilgisi nedeniyle, sanayinin yan ısıra hizmet sektörüne, enerji, savunma alanlarına ve tarıma da uygulanabilir bir içeriği vardır. Endüstri mühendisliği, otomotiv, gıda, elektronik ve tekstil kadar bankacılık, sağlık, ulaştırma, ticaret ve turizm alanındaki iş yerlerinde; kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerin faaliyetlerinde de uygulama alanı bulan bir mühendislik dalıdır. Endüstri Mühendisliği, ilgilendiği işleyişin, bir bütün olarak nasıl düzenlenip yönlendirileceğini önermek, hangi verimlilik düzeyinde çalışılacağını tespit etmek ve değerlendirmesini sunmak için; doğa bilimleri ve sosyal bilimlerdeki bilgileri, matematik, istatistik ve bilişim alanındaki becerileri, mühendislik analiz ve tasarım prensiplerini bir arada kullanır.”

8) “Endüstri mühendisliği bölümü, ürün veya hizmet üreten kuruluşların verimliliğini yükseltmek amacıyla insan, makine ve malzemenin etkili bir şekilde kullanılması için yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapar.”

9) “Endüstri Mühendisliği, insan, malzeme ve makineden oluşan bütünleşik sistemlerin tasarım, kuruluş ve geliştirilmesiyle ilgilenir. Çalışmalarında matematik, fizik ve sosyal bilimlerdeki özel bilgi ve becerileri mühendislik, analiz ve tasarım ilke ve yöntemleriyle birleştirerek, bu sistemlerden elde edilecek sonuçları belirlemeye, kestirmeye ve değerlendirmeye çalışır.”

10) “Günlük hayatta kullandığımız mal ve hizmetlerin üretimi, birçok insanın organize bir faaliyet göstermesiyle mümkün olmaktadır. Bu faaliyetler sırasında değişik düzeylerde insangücü, hammadde, alet, makina, para, enerji gibi kısıtlı kaynaklar kullanılmakta, iyi planlanmadığı veya tasarım kusurlarının olduğu durumlarda kaynaklar israf edilmekte, verimli ve etkin sistemler yerine hantal, aksayan, bozulan, tamir gerektiren, düzensiz, pahalı ve kalitesiz mal üreten sistemler ortaya çıkmaktadır. İyi tasarlanmış sistemler bile dikkatli olunmadığı takdirde zaman içinde bozunuma uğrayabilir, verimsiz bir sisteme dönüşebilir. Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün temel hedeflerinden biri, mal ve hizmetlerin üretiminde hata ve aksamaları çabuk gören, analiz eden, doğru çareleri üretip sorunları çözen bilinçli ve üstün başarılı endüstri mühendisleri yetiştirmektir. Bu nedenle Endüstri Mühendisliği’nde verilen eğitim, çok sayıda değişken ve parametreyi içeren karmaşık sistemleri bile analiz edebilecek düzeyde nitelikli mühendisler yetiştirecek şekilde tasarlanmıştır. Kolaycı ve günü kurtaracak çözümler yerine, akılcı, derinlik arzeden, kalıcı çözümler üretebilecek endüstri mühendislerinin yetiştirilmesi hedeflendiği için eğitim programı yoğundur ve seçkin bir öğretim üyesi kadrosu tarafından verilir. Endüstri Mühendisliği’nde yetişen öğrencinin bilimsel temeli çok sağlam olduğu için, mezuniyet sonrası kendini geliştirmesi, ilerlemesi ve farklı alanlara yönelmesi kolay olmakta, kendi kendine öğrenebilen, özgüveni yüksek, aranan mühendisler olmaktadır.”

11) “Endüstri Mühendisliği insan, malzeme ve makinadan oluşan bütünleşik sistemlerin tasarım, kuruluş ve geliştirilmesiyle ilgilenir. Çalışmalarında matematik, fizik ve sosyal bilimlerdeki özel bilgi ve becerileri mühendislik analiz ve tasarım ilke yöntemleriyle birleştirerek, bu sistemlerden elde edilecek sonuçları belirlemeye, kestirmeye ve değerlendirmeye çalışır. Endüstri Mühendisleri, kuruluşun kaynaklarının dengeli dağıtımından, etkin kullanımından ve uzmanlar arasındaki işbirliğinin kurulmasında da sorumludur. Bir örgütün kendi özgün uğraşları yanında, farklı alanlardaki uzmanlarla yönetim arasında bir köprü gibi iletişim görevi de yapar.”

12) “Makine-teçhizat, malzeme, bilgi, proses ve enerjiden oluşan üretim ve hizmet sistemlerinin; karlılık, verimlilik, yüksek kalite, düşük maliyet, esneklik ve hızlılık amaçları altında daha etkin entegrasyonu EM’nin başlıca çalışma alanını oluşturmaktadır.”

13) “Endüstri Mühendisliği Bölümünde, mal veya hizmet üreten işletmelerin sevk ve idaresinde, bilimsel kavram, alet, teknik ve yöntemleri kullanan ve geliştiren mühendislerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. İnsan-Makina sistemlerinin tasarımı ve mühendislik faaliyetlerinin bilimsel yönetimine odaklanan eğitim-öğretim, bilgisayar ve yönetim teknolojileri ile üst düzeyde olasılık, istatistik ve matematikle desteklenmektedir.”

14) “Endüstri Mühendisliği, ürün ve hizmet üretiminde verimliliği arttırmak amacıyla üretim faktörlerinin optimal kullanılmasını amaçlayan bir mühendislik dalıdır.”

15) “İnsan içeren ve ürün veya hizmet üreten kuruluşlarda verimliliğin, kalitenin ve işgücünün artırılması amacıyla, temel ve sosyal bilimlerden, yönetim ve iletişim bilimlerinden faydalanarak, kullanılacak yöntem ve teknikleri geliştiren mühendislik dalıdır. (Turgay KAYAER)”

Leave A Comment

Last Updated: Kasım 13th, 2022 / Categories: EM'ye Dair / Tags: , , / Views: 8243 / 7 min read / 1398 words / 0 Comments on Endüstri Mühendisliği Tanımları /

En Son Yazılarımız İçin Abone Olun

En son yazılarımızı sizinle paylaşmaktan mutluluk duyacağız.

KVKK Politikamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.