Muhasebe raporlarının bir yöneticinin alacağı kararlarda  önemi oldukça büyüktür. Ancak raporların doğru hazırlanması için gerçekçi bir muhasebe sisteminin kurulması ve işletilmesi gereklidir. İyi bir muhasebe sisteminin işletme açısından getireceği faydaların anlatıldığı bir yazı. Faydalı olması dileğiyle… (bem)

Tarihte ilk envanter işlemlerinin Mısır’da mal takibi amacı ile yapıldığı bilinmektedir. Özellikle gıda maddelerinin alım satım işlemlerinin kayıt edilmeye başlanması ile Eski Mısır’da Muhasebe düzeni periyodik envanter yanında günlük kayıtlar ile de oluşmaya başlamıştır. (M.Ö. 3400 Yılları) [1]

Yine eski Babil’de muhasebe ile ilgili ilk yazılı kurallar da ortaya çıkmıştır. Hammurabi kanunlarında (M.Ö.2200-2150), muhasebe ile ilgili yazılı hükümler vardır.[2]

Muhasebeye ihtiyaç duyulması bu kadar eski tarihlere rastlamaktadır.

Muhasebe bilimsel olarak “İşletmede bir dönem içerisindeki mali hareketlere ilişkin bilgilerin ilgili defterlere kayıt edilmesi ve yıl sonunda işletmenin kâra girip girmediğini kontrol etmek, işletme sahibine ve ilgili kişilerin yararına bilgi sunan çalışmalardır.” Şeklinde tanımlanmaktadır.

Muhasebe işletmelerin olmazsa olmazıdır. Ve bir işletmenin en önemli birimidir. Yurdumuzda bulunan ticari işletmeler anonim yada limited şirket olsunlar büyük bir çoğunluğu aile şirketi konumunda bulunmaktadır. Ve gene bu şirketler aile şirketi görünümünde olmalarından dolayı kurumsallaşamamışlardır. Bu sebeple de şahıs işletmesi boyutunu aşamamaktadırlar. Şahıs işletmesi boyutunu aşamayan bu ticari kuruluşlar sahiplerinin istediği gibi yönetilmekte, sahip ise muhasebeden çıkan raporlara önem vermemektedir. Zaten bu teşebbüslerin büyük bir çoğunluğunun bilançoları hakiki verileri vermemektedir.

Muhasebe, kendisine zamanında ve gerçek işlemleri gösteren belgeler sonucunda o ticari işletmeye yardımcı olabilecek raporları oluşturabilecektir. Patronun cebi olarak işletilen bir müessesenin muhasebesinden çıkan raporlar işletmenin gerçek durumunu gösteremeyecektir ve göstermemektedir. Sonuç olarak son olarak çıkartılan 6552 sayılı Kanunun 74. maddesinde hüküm altına alınan kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile ilgili düzenleme yapılması zarureti doğmaktadır. Bundan önce çıkartılan 6111 sayılı Kanunda da Stok affı konu edilmiş idi.

Muhasebeden alınan raporların sağlıklı ve ilgili kuruluşun gerçek durumunu göstermesi için, muhasebeye verilen belgelerin sağlıklı olması yanında kuruluşun bütün işlemlerinin muhasebeye verilen belgelere yansıtılmış olması gerekmektedir.

İflas erteleme taleplerinin çoğunluğunun, muhasebeden çıkan raporlara önem verilmeyerek, kuruluşları yönetmenin bir neticesi olduğu görülmektedir.

Kayıt dışı ekonominin varlığı işletmelerin bilançolarının gerçek olmasını önlemektedir. Ancak Sayın okuyucu, şuna inanınız ki kayıt dışı bir anlayışla yürütülen işletmeler hiçbir zaman bir yere varamamaktadır.

Kayıt dışı ekonominin içinde kayıt dışı istihdam da bulunmaktadır. Firmaların çalıştırdıkları elemanlarına ödedikleri gerçek ücretleri kayıtlarda göstermedikleri artık bilinen bir gerçektir. İşveren gerçekte ödediğinden daha az ücret göstererek sigorta primi ve stopaj vergisinden kâr ettiğini düşünse de, burada eksik gösterdiği gider kadar yıl sonunda işletmenin kârı oluşmaktadır. Bu sefer kârın oluşmaması için başka yollara başvurulmakta ve sonuç olarak ortaya hakiki olmayan bir bilanço çıkmaktadır.

Şurası bir gerçektir ki, Dünya’da ticaret var olduğu müddetçe muhasebe de önemini hiçbir zaman yitirmeyecektir.

Sayın Mahfi Eğilmez bir adım öteye giderek çok haklı olarak bütün yöneticilerin muhasebe öğrenmeleri gerektiğini önermektedir. [3]

Türkiye’de muhasebe mesleği oturmuştur, meslek mensupları uzun ve zahmetli geçen staj ve sınav aşamaları sonucunda mesleğe başlamaktadırlar.

Bu açıklamalar ışığında, muhasebeye sunulacak belgelerin doğru, zamanında ve işletmenin gerçek faaliyetlerini yansıtır olması, işletme sahip ile yöneticilerinin de muhasebeden çıkacak raporlara önem vererek, bu raporların söylediklerine göre hareket etmeleri gerekmektedir.

 • Muhasebe, işletme sahip ve yöneticilerine işletme ile ilgili bütün bilgileri verme olanağına sahiptir. Bu açıdan yöneticilere karar verme aşamasında yardımcı olmaktadır.
 • Yapılacak bütün harcamaların muhasebede gösterilebilme olanağı bulunmaktadır.
 • Çıkan raporlar, işletmenin o tarihteki gerçek durumunu göstermesi açısından çok önemlidir.
 • Muhasebeden çıkan raporlar ile işletmelerin önlerini görebilme olanağı bulunmaktadır.
 • Bilanço analizleri firmaların kredi alma olanaklarına ışık tutmaktadır. Bankalar gerçek olmayan veriler ile oluşmuş bilançolara kredi vermekten kaçınmaktadırlar.
 • Firmanın verimli çalışıp çalışmadığı muhasebeye intikal ettirilen gerçek işlemler sonucunda çıkacak bilançolar ile öğrenilebilecektir.
 • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Örtülü Sermaye başlıklı 12. ve Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı başlıklı 13. maddelerindeki hükümler firmaların muhasebelerinin gerçek olmasını zorlamaktadır.
 • Muhasebeye zamanında ve eksiksiz olarak aktarılacak bilgi ve belgelerle, kısa fasılalarla rapor alabilme olanağı bulunmaktadır.

Sonuç olarak, Muhasebenin firmanın gerçek bilgileri ile donatılması gerekmektedir. Buda işletmenin patronun cebi gibi değil, kurumsal bir yapıya kavuşmuş olarak yönetilmesinden geçmektedir. Bunun sonucunda elinize alacağınız bilanço size geleceğinizi görmenize, nasıl yatırım yapmanız gerektiğine, kredi alıp almamanız gibi pek çok konuda bilgi vermeye yarayacaktır.

Muhasebenin gerçek bilgilerle desteklenmesinden sadece ve sadece işletme sahipleri yararlanacaktır.

Kaynakça:

 • [1]Erdoğan Avder, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Görevlisi, “Geçmişten Günümüze Muhasebe Mesleği” başlıklı makalesi, 19.06.2007, http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/erdogan/008/ (Erişim : 01.10.2014 Saat : 2.52)
 • [2]Yukarıda adı geçen makale
 • [3]Mahfi Eğilmez, Muhasebe Öğrenmenizi Öneririm, Kendime Yazılar, 15.03.2014 http://www.mahfiegilmez.com/2014/03/muhasebe-ogrenmenizi-oneririm.html (Erişim : 01.10.2014 Saat : 18.32)

Ruknettin KUMKALE – www.http://www.isvebilgi.com

Leave A Comment

Last Updated: Kasım 13th, 2022 / Categories: Muhasebe & Finans / Tags: , , / Views: 4203 / 5,3 min read / 1056 words / 0 Comments on Muhasebenin İşletmeler İçin Önemi! /

En Son Yazılarımız İçin Abone Olun

En son yazılarımızı sizinle paylaşmaktan mutluluk duyacağız.

KVKK Politikamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.